คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายใน     ครั้ง วันที่
3904/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรหญิง) ประจำ เดือนธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 7 24 พ.ย 66
3903/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรชาย) ประจำ เดือนธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.23 MB 9 24 พ.ย 66
3632/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 2.64 MB 45 13 พ.ย 66
3608/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลด 1.07 MB 69 9 พ.ย 66
3485/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และตรวจสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด 15.11 MB 15 2 พ.ย 66
3530/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรชาย) ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด 0.23 MB 27 28 ต.ค. 66
3529/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรหญิง) ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 11 28 ต.ค. 66
3431/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติิหน้าที่ครูเวรประจำวัน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ดาวน์โหลด 5.33 MB 15 12 ต.ค. 66
3430/2566 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันขึ้นกล่าวให้โอวาทหน้าเสาธง ดาวน์โหลด 1.14 MB 94 12 ต.ค. 66
3311/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.77 MB 14 10 ต.ค. 66
3162/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรหญิง) ประจำ เดือนตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 11 1 ต.ค. 66
3161/2566 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร - ยามรักษาการณ์ (เวรชาย) ประจำ เดือนตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด 0.23 MB 14 1 ต.ค. 66
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่