ประวัติสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เดิมชื่อ  โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2481  โดยเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ในปี พ.ศ. 2482 โรงเรียนช่างไม้สกลนคร  ได้แยกกิจการออกจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มาตั้งที่บริเวณสี่แยกมุมถนนใสสว่าง ตัดกับถนนเปรมปรีดา เปิดทำการสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกช่างไม้ หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 (เฉพาะชาย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณ เลขที่ 219  ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร บนเนื้อที่  35 ไร่  3 งาน 41 ตารางวา
*ในปี  พ.ศ.  2502  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้สกลนคร  เป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร 
**ในปี พ.ศ.  2522  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างสกลนครเป็นโรงเรียนเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 มกราคม )
****ในปี พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนเทคนิคสกลนครเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (วันที่ 1 เมษายน )
#ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  มีเนื้อที่รวม  35  ไร่ 3 งาน  41  ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  219  หมู่  11 ถนนนิตโย (รถยนต์สายสกลนคร-อุดรธานี) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47000  โทรศัพท์  0-4271-1391  0-4271-1139
โทรสาร  0-4271-1892–3 และในปี พ.ศ.  2550  ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็น 0-4297-0201-2  โทรสาร 0-4297-0204 และ 0-4297-0220
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน  ดังนี้คือ
  1. โรงฝึกงานแผนกช่างเครื่องกล    จำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503
  2. โรงฝึกงานเครื่องมือกล  จำนวน  1 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2514
  3. อาคารเรียน   2   ชั้น    จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2515
  4. โรงฝึกงานโลหะการ  จำนวน  1   หลัง   ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2516
  5. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน  และโรงฝึกพลานามัย   มีจำนวน  2  หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ.2519
  6. อาคารเรียน 3 ชั้น มีจำนวน  2 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2522  และ พ.ศ. 2525
  7. โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง   มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2523
  8. อาคารเรียน  4 ชั้น  จำนวน 3  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2529, 2535 และ 2536
  9. โรงฝึกงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  มีจำนวน 1 หลัง  ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2532
  10. อาคารหอประชุม  2 ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี   พ.ศ.  2529 
  11. อาคารศูนย์วิทยบริการ  3  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2547 และปรับปรุงบ้านพักครู  จำนวน 2  หลัง  ใน ปี พ.ศ. 2550
  12. อาคารปฏิบัติการ  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง   ก่อสร้างในปี  พ.ศ. 2551 
  13. ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2553