วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
     "ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีมาครฐานสู่สากล"

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
5. ให้บริการชุมชน สังคม ด้านการอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรมและวัฒนธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในระดับกลางให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในด้านปริมาณและคุณภาพ