ปรัชญาสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    "ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน"
 
  ปรัชญานี้มีความหมายว่า  สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก คือ การผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในด้านช่างกึ่งฝีมือ 
  ช่างฝีมือช่างเทคนิคและช่างเทคโนโลยีปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงมีจิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง   และสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป