ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 5 0 5
ข้าราชการครู 63 33 96
พนักงานราชการ 26 4 30
อัตราจ้าง 44 22 66
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
ลูกจ้างชั่วคราว 20 36 56
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 132 58 190
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 162 99 261
รวมทั้งหมด 162 99 261